وطن

 

 

داغ بسیار هست بر دل ها....داغ ها بیشتر نمی گردند

می رسد روزهای بهروزی....دیگر از این بتر نمی گردد

لیکن افسوس کین شهیدانند....رفتنگانی که برنمی گردند

 

 

فتح خرمشهر

 میهن پیش از آنکه در جغرافیا و تاریخ زندگی کند در قلوب و ضمایر ملت خود می زید و بدون احساس هموطنی . مشارکت هیچ حیاتی برای وطن متصور نیست.

امت بر جای می ماند نه به سبب افراد و گروه ها، بلکه به سبب اهداف و رسالت هایی که دارد، حتی اگر برخی از افرادش از میان بروند و هزارها و دهها هزار نفر از اعضای آن کشته شوند. سر قوت و ضعف در هر امتی همین جاست.

وطنمان را نه تنها بخاطر خدا و انسان آن، که برای تمامی بشریت و برای نمایاندن چهره مبارزه گر حق در برابر آن چهره دیگر باید حفظ کنیم.

                                                                             امام موسی صدر

تصویر امام موسی صدر در تجمع اعتراض آمیز به شصتمین سال اشغال فلسطین

 

/ 1 نظر / 54 بازدید